Eng | ไทย
menu
ข้อมูลราคาหลักทรัพย์


นโยบายและการจ่ายเงินปันผล
บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
อีเมล์รับข่าวสาร

คู่มือแนวทางปฏิบัติตามนโยบาย
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

คู่มือแนวทางปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินนโยบายธุรกิจโดยมีวัตถุประสงค์ในการขยายตลาดให้ครอบคลุมทั่วโลก บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการผลิตและจำหน่ายอาหารไทยที่มีรสชาติดี สด สะอาด และมีคุณค่าทางโภชนาการ ภายใต้กรรมวิธีการผลิตที่ทันสมัยและถูกสุขอนามัย โดยคำนึงถึงความพึงพอใจของผู้บริโภคเป็นหลัก พร้อมทั้งมุ่งเน้นสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยให้ความสำคัญ ต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities – CSR) และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ

“บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำอาหารไทยในตลาดโลกที่สร้างความประทับใจให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างยั่งยืน ผ่านมาตรฐานกระบวนการทำงานที่เป็นเลิศ และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ”

“บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำอาหารไทยในตลาดโลกที่สร้างความประทับใจให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างยั่งยืน ผ่านมาตรฐานกระบวนการทำงานที่เป็นเลิศ และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ”

บริษัทฯ ไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และได้กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นให้เป็นไปตามนโยบายนี้ โดยให้มีการสื่อสารให้ครอบคลุมถึงทุกหน่วยงานและทุกธุรกิจในบริษัทฯ รวมทั้งบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจ เช่น คู่ค้า ลูกค้า บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่บริษัทฯ มีอำนาจควบคุม หุ้นส่วนทางธุรกิจ บุคคลที่เป็นตัวกลางหรือตัวแทนของบริษัท เป็นต้น และบริษัทฯ จะสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้งทบทวนแนวทางปฏิบัติและข้อกำหนดให้สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์หรือความเสี่ยงของธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปหรือข้อกำหนดตามกฎหมายอย่างสม่ำเสมอ

การคอร์รัปชั่น (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ สัญญาว่าจะให้ มอบให้ ให้คำมั่น เรียกร้อง หรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน บริการหรือประโยชน์อื่นใด ที่ไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ หรือเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัว และพวกพ้อง เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น หรือธรรมเนียมปฏิบัติทางการค้าให้กระทำได้

การช่วยเหลือทางการเมือง หมายถึง การช่วยเหลือด้านการเงินหรือช่วยเหลือในรูปแบบอื่นเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง การช่วยเหลือด้านการเงิน เช่น การให้กู้เงิน การบริจาคเงิน การช่วยเหลือในรูปแบบอื่น เช่น การให้สิ่งของหรือบริการ การโฆษณาส่งเสริมสนับสนุนพรรคการเมือง การซื้อบัตรเข้าชมงานที่จัดเพื่อระดมทุนหรือบริจาคให้พรรคการเมือง การให้พนักงานลาหยุด หรือเป็นตัวแทนบริษัทเพื่อร่วมดำเนินการเกี่ยวกับการรณรงค์ทางการเมือง

ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น หรือธรรมเนียมปฏิบัติทางการค้าหมายถึง เทศกาลหรือวันสำคัญของแต่ละท้องถิ่นซึ่งอาจมีการให้ของขวัญ และให้หมายความรวมถึงโอกาสในการแสดงความยินดี การแสดงความขอบคุณ การต้อนรับ การแสดงความเสียใจ หรือการให้ความช่วยเหลือตามมารยาทที่ถือปฏิบัติกันในสังคม

 1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นและปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร
 2. คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบการกำกับดูแลกิจการ ระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นมีความเพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานสากล
 3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในกิจกรรมต่างๆ ของธุรกิจ และกำกับดูแลเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งติดตามประเมินผล
 4. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะผู้บริหาร มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดให้มีระบบและให้การส่งเสริมสนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติ รวมทั้ง ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย
 5. งานตรวจสอบภายในมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ กฎหมาย และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล
 6. พนักงานทุกระดับมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
 1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ (รวมถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่บริษัทฯ มีอำนาจควบคุม หุ้นส่วนทางธุรกิจ และบุคคลที่อาจถือได้ว่าเป็นตัวกลางหรือตัวแทนของบริษัท) ดำเนินการหรือยอมรับหรือให้การสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม
 2. ให้มีการประเมินความเสี่ยงและกำหนดแนวทางการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และพัฒนามาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นให้บรรลุตามนโยบายที่กำหนด ดังนี้
  1. ให้ทุกหน่วยงานประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในกิจกรรมต่างๆ ของธุรกิจโดยระบุงานที่มีความเสี่ยงสูงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และการกำกับดูแลเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการติดตามประเมินผลโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจ ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับต้องมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปฏิบัติ ควบคุมติดตาม และรายงานผล
  2. ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับผิดชอบนำเสนอข้อมูลผลการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมต่างๆ ของธุรกิจ และด้านการทุจริตคอร์รัปชั่นโดยระบุงานที่มีความเสี่ยงสูงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น มาตรการป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว โดยจัดทำเป็นรายงานเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลเป็นประจำทุกปี
 3. บริษัทฯ กำหนดแนวทางดำเนินการในกิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับต้องยึดถือปฏิบัติด้วยความระมัดระวังในเรื่องดังต่อไป
  1. การช่วยเหลือทางการเมือง
   • บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการเป็นกลางทางการเมือง ไม่เข้าไปมีส่วนร่วมหรือฝักใฝ่พรรคการเมือง หรือผู้มีอำนาจทางการเมืองใด
   • การช่วยเหลือทางการเมืองต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่มีเจตนาเพื่อโน้มน้าวให้เกิดการดำเนินการที่ไม่เหมาะสมหรือมีเจตนาเพื่อการทุจริตคอร์รัปชั่น
   • การขออนุมัติให้จัดทำเอกสารระบุชื่อผู้รับ วัตถุประสงค์ของการให้ รายละเอียดกิจกรรมและค่าใช้จ่ายต่างๆ (แบบฟอร์มเอกสารแนบ1)และแนบเอกสารสำคัญที่ใช้ประกอบการตัดสินใจ นำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติตามอำนาจดำเนินการของบริษัทฯ
   • บริษัทฯ เคารพในสิทธิส่วนบุคคลในการมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองต่างๆ ของพนักงานเป็นการส่วนตัว โดยต้องกระทำนอกเวลางาน ไม่แอบอ้างชื่อเสียงและไม่ใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ในการกระทำดังกล่าว
   • ห้ามผู้บังคับบัญชาพนักงานในทุกระดับชั้น สั่งการ หรือโน้มน้าว ด้วยวิธีใดๆ ที่ทำให้พนักงานและผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าร่วมในกิจกรรมทางการเมืองทุกประเภท และหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเมืองในสถานที่ทำงานหรือในเวลางานอันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางความคิด
  2. การบริจาคเพื่อการกุศล
   • ควรใช้ความระมัดระวังในการบริจาคเงิน/สิ่งของ เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ไม่มีผลตอบแทนที่มีตัวตนซึ่งอาจถูกพิจารณาว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นทางอ้อมหรือมีจุดประสงค์แอบแฝงเพื่อให้เกิดความได้เปรียบทางธุรกิจที่ไม่เหมาะสม
   • บริษัทฯให้บริจาคเงิน/สิ่งของ เพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และกิจกรรมการศึกษา โดยการบริจาคต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และไม่ได้มีจุดประสงค์แอบแฝงเพื่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น
   • การเบิกจ่ายเงิน/สิ่งของบริจาค ให้จัดทำเอกสาร ระบุวัตถุประสงค์ของกิจกรรม ประโยชน์หรือผลที่คาดว่าจะได้รับทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน (แบบฟอร์มเอกสารแนบ1)และแนบเอกสารสำคัญที่ใช้ประกอบการตัดสินใจ นำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติตามอำนาจดำเนินการ
   • ผู้ขอเบิก ต้องติดตามหลักฐานการรับเงิน/สิ่งของบริจาค เพื่อให้มั่นใจว่าถูกส่งมอบให้ผู้รับครบถ้วนและให้นำส่งหลักฐาน เช่น ใบเสร็จรับเงิน จดหมายขอบคุณ ภาพถ่ายกิจกรรม เป็นต้น ให้ฝ่ายบัญชีการเงินการตรวจสอบอย่างครบถ้วน
  3. การสนับสนุนเงิน/สิ่งของอื่นใด
   • การสนับสนุนเงิน/สิ่งของอื่นใด มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจ ตราสินค้า หรือชื่อเสียงบริษัทฯ ซึ่งต้องมีความสอดคล้องกับ นโยบาย และวัตถุประสงค์ตามแผนงานของบริษัทฯ มีการกำหนดระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่ชัด ต้องเป็นไปตามขั้นตอนปฏิบัติที่กำหนดถูกต้องตามกฎหมาย และไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อการทุจริตคอร์รัปชั่น หรือมีจุดประสงค์แอบแฝงที่จะนำไปเป็นข้ออ้างในการติดสินบน
   • การขอเบิกเงิน/สิ่งของสนับสนุน ให้จัดทำเอกสาร ระบุวัตถุประสงค์ของกิจกรรม ประโยชน์หรือผลที่คาดว่าจะได้รับทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน(แบบฟอร์มเอกสารแนบ1)และแนบเอกสารสำคัญที่ใช้ประกอบการตัดสินใจ นำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติตามอำนาจดำเนินการ
   • ผู้ขอเบิกต้องติดตามหลักฐานการรับเงิน/สิ่งของสนับสนุนเพื่อให้มั่นใจว่าถูกส่งมอบให้ผู้รับครบถ้วนและถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ รวมถึงให้นำส่งหลักฐาน เช่น ใบเสร็จรับเงิน จดหมายขอบคุณ ภาพถ่ายกิจกรรม เป็นต้น ให้ฝ่ายบัญชีการเงินตรวจสอบอย่างครบถ้วน
   • การขอรับเงิน/สิ่งของสนับสนุนจากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจหรือหน่วยงานรัฐ ให้ดำเนินการดังนี้
    1. ให้หน่วยงานต้นสังกัดจัดทำเอกสารนำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติตามอำนาจตำเนินการ ระบุวัตถุประสงค์การนำไปใช้ หลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ให้การสนับสนุน (หากคู่ค้า/ผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจรายใดเข้าเงื่อนไขหลักเกณฑ์ดังกล่าวก็ต้องขอทุกรายเพื่อความเสมอภาคเท่าเทียมกัน) มูลค่าเงิน/สิ่งของ วิธีการนำส่งเงิน/สิ่งของ และสิ่งตอบแทนที่ผู้ให้การสนับสนุนจะได้รับ(ถ้ามี)
    2. ให้ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการจัดทำจดหมายขอสนับสนุน ระบุข้อความได้แก่
     • วัตถุประสงค์การนำไปใช้
     • วิธีการนำส่งเงิน/สิ่งของ (เช่น โอนเงินเข้าบัญชีบริษัท เช็คระบุชื่อบริษัท หากเป็นสิ่งของให้นำไปมอบที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการ เป็นต้น)
     • ข้อความที่แสดงถึงการให้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจ บริษัทไม่ได้บังคับ
     • สิ่งตอบแทนที่ผู้ให้การสนับสนุนจะได้รับ (เช่น มีการติดป้ายบริษัท ตราสินค้าเพื่อการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น)
    3. หลังจากนำเงิน/สิ่งของสนับสนุนไปใช้แล้ว ให้ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการจัดทำจดหมายแสดงความขอบคุณ ระบุข้อความได้แก่
     • จำนวนเงินและ/หรือสิ่งของที่ได้รับ
     • ความสำเร็จของการนำเงิน/สิ่งของไปใช้ตามวัตถุประสงค์ และแนบภาพถ่ายกิจกรรม (ถ้ามี)
  4. ของขวัญ หรือค่าเลี้ยงรับรอง
   • การให้ของขวัญหรือการจ่ายค่าเลี้ยงรับรองอาจถูกพิจารณาว่าเป็นการให้ติดสินบนและสร้างความสนิทสนมอันนำไปสู่การเป็นลูกค้าหรือคู่ค้าในอนาคต นอกจากนี้การให้ของขวัญหรือการจ่ายค่าเลี้ยงรับรองที่ไม่เหมาะสมแก่ลูกค้าอาจเป็นการปฏิบัติที่ผิดนโยบายของลูกค้า และเป็นเหตุให้บริษัทฯ ต้องเสียลูกค้าได้จึงต้องความระมัดระวังในเรื่องดังกล่าว และให้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณว่าด้วยการให้ หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
   • พนักงานทุกระดับของบริษัทฯไม่ควรขอหรือเรียกร้องของขวัญหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากคู่ค้าหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯหากเป็นสิ่งของที่คู่ค้าหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯนำมาให้ตามธรรมเนียมประเพณีหรือจารีตทางการค้าซึ่งของขวัญหรือทรัพย์สินนั้นต้องมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาทต่อครั้งต่อหน่วยงาน และไม่ใช่เงินสด ในกรณีที่เป็นรายการเทียบเท่าเงินสดต้องสั่งจ่ายโดยระบุชื่อบริษัทฯเป็นผู้รับเท่านั้น โดยให้หน่วยงานแจ้งแก่คู่ค้าหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนำไปมอบให้ผู้บังคับบัญชาโดยตรงและให้ผู้บังคับบัญชาส่งมอบสิ่งของนั้นแก่สำนักทรัพยากรมนุษย์และธุรการพร้อมแนบแบบรายงานการรับของขวัญ(แบบฟอร์มเอกสารแนบ2)เพื่อนำไปดำเนินการตามความเหมาะสมในกรณีที่สิ่งของที่ได้รับเป็นอาหาร / เครื่องดื่ม / ขนม / ผลไม้ที่เป็นอาหารสดพร้อมรับประทานหน่วยงานไม่ต้องนำส่งสำนักทรัพยากรมนุษย์และธุรการ
   • กรณีที่มีการมอบของที่ระลึกในเหตุการณ์ที่สำคัญต่างๆ ให้แก่บริษัทฯ บริษัทฯ สามารถมอบหมายหรืออนุญาตให้พนักงานทุกระดับรับมอบแทนบริษัทฯ ได้
   • พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ไม่ควรมอบของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชา แม้ว่าจะได้รับคำยินยอมจากผู้บังคับบัญชาก็ตาม เว้นแต่กรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กัน และมูลค่าสิ่งของต้องไม่เกิน 3,000 บาทต่อครั้ง
   • พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ไม่ควรให้หรือรับหรือสัญญาว่าจะให้หรือจะรับประโยชน์หรือสิ่งมีค่าใดๆ เพื่อจูงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติ รวมทั้งการกระทำใดๆ ที่เข้าข่ายดังกล่าว เว้นแต่เป็นการให้ตามขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้า ซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาทต่อครั้งหรือต่อหน่วยงาน
   • การเลี้ยงรับรองมีวัตถุประสงค์เพื่อการรักษาสัมพันธภาพอันดีระหว่างบริษัทฯ กับผู้ที่เกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจ การเบิกค่าเลี้ยงรับรองให้จัดทำเอกสารระบุชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วัตถุประสงค์ทางธุรกิจและแนบเอกสารสำคัญที่ใช้ประกอบการตัดสินใจนำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติตามอำนาจดำเนินการและผู้ขอเบิกต้องนำส่งหลักฐานประกอบการจ่ายให้ฝ่ายบัญชีการเงินตรวจสอบตามขั้นตอนการเบิก-จ่ายเงิน
  5. ค่าสินบนและค่าอำนวยความสะดวก
   ห้ามให้หรือรับสินบนและค่าอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยตรงหรือโดยผ่านบุคคลที่สามซึ่งรวมถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่บริษัทฯ มีอำนาจในการควบคุม หุ้นส่วนทางธุรกิจ และบุคคลที่อาจถือได้ว่าเป็นตัวกลางหรือตัวแทนของบริษัทฯ นอกจากนี้การติดต่องานกับภาครัฐต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ และถูกต้องตามกฎหมาย
  6. ค่าตอบแทนอันเนื่องจากการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดทางการค้า
   • ควรเป็นไปตามหลักปฏิบัติทางธุรกิจปกติทั่วไปโดยไม่มีวัตถุประสงค์ที่ไม่เหมาะสมและจะต้องไม่ใช่การติดสินบนเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อตกลงในการทำธุรกิจร่วมกัน รวมทั้งไม่เป็นการรับเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลใด เว้นแต่กรณีที่เป็นการให้และรับระหว่างบริษัทต่อบริษัทโดยไม่ขัดต่อนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
   • ต้องมีการจัดทำหลักเกณฑ์ หรือสัญญา หรือข้อตกลงทางการค้า เป็นลายลักษณ์อักษรและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจตามอำนาจดำเนินการ
   • การจ่ายหรือรับเงินค่าส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดทางการค้า ต้องจัดทำข้อมูลหรือเอกสารแสดงที่มาของมูลค่าเงินมีหลักฐานการจ่ายหรือการรับเงินที่ผ่านการสอบทานอนุมัติจากผู้มีอำนาจ และระบุชื่อผู้รับเงิน ให้สามารถตรวจสอบได้
  7. การขัดแย้งทางผลประโยชน์
   • พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ที่ต้องดำเนินการและตัดสินใจในกิจกรรมหรือรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องดำเนินการโดยปราศจากการคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนตัว ไม่ขัดกับผลประโยชน์หลักของบริษัทฯ มีการกำหนดราคาที่ยุติธรรมและเหมาะสมเปรียบเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอกอย่างโปร่งใส
   • พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทั้งปฏิบัติงานให้แก่บริษัทฯ อย่างเต็มกำลังความสามารถ ไม่นำเวลาในงานไปทำธุรกิจอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ
   • พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ต้องหลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องทางการเงิน หรือความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ ต้องเสียผลประโยชน์หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
   • กรรมการ และผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียต่อเลขานุการบริษัทเป็นประจำทุกปี หรือให้รายงานโดยมิชักช้าเมื่อมีส่วนได้เสียเกิดขึ้น เพื่อเป็นข้อมูลใช้ตรวจสอบธุรกรรมการทำรายการระหว่างกันให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
  8. การค้าและการลงทุน
   • บริษัทฯ มีนโยบายการค้าและการลงทุนที่อยู่บนพื้นฐานของพันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยมขององค์กร รวมทั้งยึดมั่นบนกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี และดำเนินธุรกิจตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
   • การลงทุนเพิ่มหรือลดการลงทุนจะต้องผ่านการอนุมัติจากผู้มีอำนาจตามขั้นตอนของบริษัทฯ
   • ห้ามเรียกหรือรับ เสนอหรือให้ผลประโยชน์ทางการเงินหรือผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นกับบุคคลหรือหน่วยงานใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งสัญญาทางธุรกิจสิทธิประโยชน์ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติใดๆที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือผิดจริยธรรม
  9. การกู้ การให้กู้ยืม และการก่อภาระผูกพัน
   • การกู้ การให้กู้ยืม และการก่อภาระผูกพันจะต้องผ่านการอนุมัติจากผู้มีอำนาจตามขั้นตอนของบริษัทฯ
   • การเรียกผลประโยชน์หรือดอกเบี้ยระหว่างกันต้องเป็นไปอย่างเหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายรายการระหว่างกัน
   • ห้ามเรียกหรือรับ เสนอหรือให้ผลประโยชน์ทางการเงินหรือผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นกับบุคคลหรือหน่วยงานใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งสัญญากู้เงินหรือให้กู้เงิน หรือทำให้ได้มาหรือหมดไปซึ่งภาระผูกพันที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือผิดจริยธรรม
  10. การจัดซื้อจัดจ้าง
   • ต้องระบุวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้างอย่างชัดเจนและนำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติตามขั้นตอนของบริษัทฯ
   • มีการเปรียบเทียบราคาจากผู้ขายหรือผู้ให้บริการอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
   • ห้ามเรียกหรือรับผลประโยชน์ทางการเงินหรือผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นจากผู้ขายหรือผู้ให้บริการเพื่อที่จะรับสินค้าหรือบริการที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขข้อตกลงหรือมีคุณลักษณะไม่ตรงตามใบสั่งซื้อหรือคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน และกรณีที่พบเหตุการณ์ดังกล่าวให้พนักงานแจ้งผู้บังคับบัญชาและฝ่ายจัดซื้อทราบทันที เพื่อหาทางแก้ไขร่วมกัน
 4. ให้มีกระบวนการจัดทำรายงานทางการเงินที่โปร่งใสและถูกต้อง รวมทั้งมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม
  1. การจัดทำรายงานทางการเงิน
   • การบันทึกบัญชีต่างๆ ต้องมีรายละเอียดที่เหมาะสม ถูกต้อง มีหลักฐานเพียงพอที่สามารถตรวจสอบ รายละเอียดการรับ-จ่ายเงิน การซื้อขาย การจัดการสินทรัพย์ และวัตถุประสงค์การทำรายการที่ชัดเจน และไม่มีรายการใดที่ไม่ได้รับการบันทึก หรือไม่สามารถอธิบายได้ และไม่มีการปลอมแปลงการบันทึกบัญชีหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อปิดบังรายการธุรกรรมที่แท้จริง
   • ให้มีกระบวนการสอบยันข้อมูลการบันทึกรายการบัญชีหรือข้อมูลในระบบสารสนเทศมากกว่าหนึ่งหน่วยงาน ให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน และป้องกันไม่ให้เกิดการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม
   • มีขั้นตอนในการเก็บรักษาเอกสารบันทึกบัญชีต่างๆ ให้พร้อมต่อการตรวจสอบ
  2. การรับเงินจากลูกค้าหรือบุคคลอื่นใด
   • ต้องมีเหตุอันควรและต้องทราบวัตถุประสงค์ของการรับเงินทุกครั้ง
   • ต้องมีการออกเอกสารการรับเงินไว้เป็นหลักฐานให้แก่ผู้จ่ายเงินทุกครั้ง และมีเอกสารประกอบอย่างครบถ้วนเพื่อการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชี
   • ในกรณีที่การรับเงินนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ให้ปฎิเสธการรับเงินดังกล่าวและแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาตามสายงานทราบเพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไข กรณีที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางกฎหมายให้หารือกับฝ่ายกฎหมายหรือที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามความเหมาะสม
   • ขอความร่วมมือจากผู้จ่ายเงินให้ชำระเงินผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร หรือชำระเป็นเช็คโดยขีดคร่อมเฉพาะ “A/C PAYEE” และขีดฆ่า “หรือผู้ถือ” ในกรณีรับชำระเป็นเงินสดต้องนำฝากเข้าบัญชีธนาคารของบริษัทฯ อย่างครบถ้วนภายในวันทำการถัดไป
   • ห้ามนำเงินที่ผู้จ่ายชำระให้แก่บริษัทฯ ฝากเข้าบัญชีส่วนตัวของพนักงานหรือผู้ใดที่ไม่ใช่บัญชีธนาคารของบริษัทฯ
   • ไม่ขอ หรือเรียกรับ เงินหรือผลประโยชน์อื่นใดกับผู้จ่ายเงิน เพื่อชะลอการรับเงินของบริษัทฯ หรือทำให้บริษัทฯ เกิดความเสียหายจากการไม่ได้รับเงินหรือได้รับไม่ครบถ้วนหรือได้รับเงินล่าช้า
  3. การจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือบุคคลอื่นใด
   • ต้องมีเหตุอันควรและต้องทราบวัตถุประสงค์ของการจ่ายเงินทุกครั้ง
   • ต้องผ่านการอนุมัติจากผู้มีอำนาจตามขั้นตอนของบริษัทฯ และต้องได้รับหลักฐานการจ่ายเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนจากผู้รับเงิน เพื่อใช้บันทึกบัญชี
   • กรณีพบรายการจ่ายเงินที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาตามสายงานทราบเพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไข
   • ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้หรือผู้รับเงินอย่างเท่าเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ โดยการจ่ายเงินต้องเป็นไปตามเงื่อนไขธุรกิจที่เหมาะสมหรือที่ได้ตกลงกันไว้
   • ไม่ขอ หรือเรียกรับเงิน หรือผลประโยชน์อื่นใดกับเจ้าหนี้หรือผู้รับเงิน ในอันที่จะทำให้บริษัทฯ เกิดความเสียหายจากการชำระเงินเกินจำนวนหรือชำระเร็วกว่าเงื่อนไขที่กำหนด
  4. การบันทึกและเก็บรักษาข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์
   • กำหนดความรับผิดชอบของผู้ใช้งานและผู้ดูแลข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมด
   • มีมาตรการในการป้องกันและการสำรองข้อมูลที่เพียงพอ เหมาะสม เพื่อรักษาข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ให้มีความพร้อมใช้ตลอดเวลา
   • จัดให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง และสามารถตรวจสอบย้อนกลับหาผู้ใช้งานได้
 5. นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาคัดเลือก การปฐมนิเทศ การอบรมการประเมินผลงานการให้ผลตอบแทน และการกำหนดบทลงโทษ
  1. ห้ามไม่ให้ขอ หรือเรียกรับผลประโยชน์หรือผลตอบแทนไม่ว่าในรูปแบบใดๆ จากผู้สมัครงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการสมัครงาน
  2. มีการทดสอบข้อสอบจิตวิทยา และ/หรือตรวจสอบบุคคลอ้างอิง เพื่อให้แน่ใจในเบื้องต้นว่าบุคคลที่บริษัทจะพิจารณารับเป็นพนักงานนั้นมีความประพฤติและมีทัศนคติที่ดี
  3. บริษัทฯ จะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชั่นแม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
  4. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับที่ทำการทุจริตคอร์รัปชั่นถือว่ากระทำผิดระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ ต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยและอาจต้องรับโทษตามกฎหมายในกรณีที่การกระทำดังกล่าวผิดกฎหมาย
  5. พนักงานของบริษัทฯ ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชั่นซึ่งเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาตามสายงาน หรือช่องทางแจ้งเบาะแส และให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงต่างๆ กรณีมีข้อสงสัยให้ปรึกษาผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่รับผิดชอบผ่านช่องทางต่างๆ ที่บริษัทฯ กำหนดไว้
  6. บริษัทฯ ให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่แจ้งเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงต่างๆ อย่างเหมาะสม
  7. สนับสนุนและส่งเสริมการให้ความรู้เรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานอย่างทั่วถึง เพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบในการปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยสื่อให้เห็นความมุ่งมั่นของบริษัทฯว่า การทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นสิ่งที่ผิดยอมรับไม่ได้ และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
  8. การประเมินผลงาน ต้องมีความเหมาะสม โปร่งใส และเป็นธรรมตามขั้นตอนของบริษัทฯ
 6. สื่อสารนโยบายและแนวทางปฏิบัติการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่บริษัทมีอำนาจควบคุม บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจในทุกด้าน บุคคลผู้ทำหน้าที่แทนบริษัทฯ ที่ปรึกษา ลูกค้า คู่ค้า เพื่อการนำไปปฏิบัติ และการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน ดังนี้
  1. การสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทราบ
   • ประชาสัมพันธ์บนอินทราเน็ต หรือบนบอร์ดประชาสัมพันธ์
   • การปฐมนิเทศแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใหม่
   • ระบุข้อความที่แสดงถึงการยอมรับที่จะปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ไว้ในสัญญาว่าจ้างแรงงาน เพื่อให้ผู้บริหารหรือพนักงานใหม่ลงนามรับทราบและยึดถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
   • จัดให้มีการอบรมให้ความรู้เรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นแก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ
   • สื่อสารผ่านช่องทางการประชุมประจำเดือนของฝ่ายบริหาร เพื่อทราบผลการปฏิบัติ ความคืบหน้า หรือปัญหาในการดำเนินการตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงหารือถึงแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมร่วมกัน
  2. การแจ้งให้บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่นที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุมทราบ
   • นำส่งนโยบายและคู่มือแนวทางปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นให้บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่นที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุม นำไปประชาสัมพันธ์ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทราบ เพื่อนำไปปฏิบัติให้เป็นทิศทางเดียวกัน
   • จัดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่นที่บริษัทฯมีอำนาจในการควบคุมเข้ารับการอบรมให้ความรู้เรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นร่วมกับ บริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ
  3. การแจ้งให้ลูกค้าคู่ค้า และบุคคลผู้ทำหน้าที่แทนบริษัทฯ ทราบ
   • จัดทำจดหมายนำส่งนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นให้ ลูกค้า คู่ค้า ทราบ
   • จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นให้เป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขในสัญญาระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้าหรือคู่ค้า หรือบุคคลผู้ทำหน้าที่แทนบริษัทฯ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  4. การแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยทั่วไปทราบ
   • การประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
   • การเปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี หรือรายงานประจำปี
 7. ให้มีช่องทางที่ปลอดภัยและสามารถเข้าถึงได้ เพื่อให้พนักงานและบุคคลอื่นๆ ขอคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือร้องเรียนโดยมั่นใจได้ว่าผู้แจ้งจะได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสม และจัดให้มีบุคคลเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเรื่องที่ได้รับแจ้ง ดังนี้การขอคำแนะนำผู้ใดมีข้อสงสัยหรือต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น สามารถปฏิบัติได้ ดังนี้
  • ขอคำปรึกษากับ “ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรมนุษย์และธุรการ” หรือ “ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรมนุษย์และธุรการ QSR” โดย
   • โทรศัพท์ 02-339-3999 ต่อ 3111 หรือ 3631
   • ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ [email protected]
   • ส่งจดหมายทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
    เลขที่ 259/13 ซ.ปรีดี พนมยงค์ 13 ถ.สุขุมวิท 71 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
   • ส่งจดหมายใส่ในกล่องรับความคิดเห็น
  • ผู้ขอคำแนะนำสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ แต่อย่างไรก็ตามการระบุชื่อผู้ขอคำแนะนำ จะทำให้สามารถสื่อสารข้อแนะนำตอบกลับถึงผู้ขอคำแนะนำได้โดยตรง และรวดเร็ว

  การร้องเรียนและแจ้งเบาะแส

  หากผู้ใดมีเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ หรือได้รับความไม่เป็นธรรมจากการปฏิบัติงานของพนักงาน หรือพบเห็นระบบการควบคุมภายในที่บกพร่องของบริษัทฯ สามารถแจ้งเบาะแสมายังบริษัทได้ ดังนี้

  ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ [email protected]
  ส่งจดหมายไปรษณีย์ถึง ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล
  บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
  259/13 ซ.ปรีดี พนมยงค์ 13 ถ.สุขุมวิท 71 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
  หรือใส่ในกล่องรับความคิดเห็นของบริษัทฯ

  การพิจารณาข้อร้องเรียนหรือเบาะแส

  1. ข้อร้องเรียนหรือเบาะแสที่ได้รับแจ้งจะถือเป็นความลับ และจะไม่มีการเปิดเผยชื่อผู้ร้องเรียนต่อสาธารณชนหากไม่ได้รับความยินยอม รวมทั้งผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือแหล่งที่มาของข้อมูลหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องจะได้รับความคุ้มครองสิทธิโดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก
  2. จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงและตอบกลับผู้ร้องเรียนภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเพียงพอของข้อมูลและความซับซ้อนของแต่ละเรื่อง ดังนี้
   • สำนักทรัพยากรมนุษย์และธุรการลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียนที่ได้รับแจ้งจากประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล หรือจากช่องทางอื่นๆ
   • สำนักทรัพยากรมนุษย์และธุรการแจ้งเรื่องต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน (เว้นแต่สำนักทรัพยากรมนุษย์และธุรการเป็นผู้ที่ถูกร้องเรียนหรือถูกกล่าวหา ให้ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้แจ้งเรื่องโดยตรงต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่เพื่อแต่งตั้งคณะทำงานสอบสวน)
   • จัดตั้งคณะกรรมการสอบสวนหลักตามระเบียบปฏิบัติต่อพนักงานที่กระทำผิดและคณะกรรมการสอบสวนสมทบตามความเหมาะสมในแต่ละกรณี
   • คณะกรรมการสอบสวน ดำเนินการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงด้วยการรวบรวมข้อมูลและเอกสารหลักฐานรวมทั้งสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุปผล จากนั้นหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดทำรายงานสรุปผลเสนอต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือ Compliance Committee เพื่อพิจารณาและสั่งการ โดยแบ่งรายงานเป็น 2 ส่วนส่วนที่ 1 สรุปผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง และบทลงโทษ ให้สำนักทรัพยากรมนุษย์และธุรการเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที่ 2 ขั้นตอนการปฏิบัติงานใหม่ และขั้นตอนในการควบคุมและติดตามงาน ให้หน่วยงานต้นสังกัดที่ถูกร้องเรียนหรือถูกกล่าวหา และสำนักทรัพยากรมนุษย์และธุรการเป็นผู้รับผิดชอบ
   • เมื่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือ Compliance Committee ได้พิจารณาและสั่งการแล้ว ให้คณะกรรมการสอบสวนเร่งดำเนินการตามคำสั่งการ ในกรณีที่มีการสั่งการให้ลงโทษทางวินัยให้สำนักทรัพยากรมนุษย์และธุรการรับผิดชอบในการลงโทษตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ และในกรณีที่มีการสั่งการให้ลงโทษทางกฎหมายให้ฝ่ายกฎหมายรับผิดชอบในการดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมาย
   • เมื่อดำเนินการตามคำสั่งการแล้วเสร็จสมบูรณ์ ให้สำนักทรัพยากรมนุษย์และธุรการดำเนินการ ดังนี้
    • ปิดเรื่องร้องเรียน และแจ้งผลตอบกลับต่อผู้ร้องเรียน
    • จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการเสนอต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือ Compliance Committee และประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล
   • ให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน ตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานใหม่ที่กำหนดขึ้น เพื่อประเมินความเพียงพอ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุม รวมถึงให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้รัดกุมขึ้น และรายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล

  การร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสโดยไม่สุจริต

  หากพบว่าการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเป็นการกระทำโดยไม่สุจริต กรณีเป็นพนักงานของบริษัทฯ จะได้รับการลงโทษทางวินัย และกรณีเป็นบุคคลภายนอกหากการกระทำการดังกล่าวทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมาย

  มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส

  1. บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียนไว้เป็นความลับ และจะเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จำเป็นโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้ร้องเรียน
  2. ผู้ร้องเรียนสามารถร้องขอให้บริษัทฯ กำหนดมาตรการคุ้มครองได้ตามความเหมาะสม หรือบริษัทฯ อาจกำหนดมาตรการคุ้มครองให้แก่ผู้ร้องเรียนโดยที่ไม่ต้องร้องขอ กรณีพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเสี่ยงที่ผู้ร้องเรียนจะได้รับความไม่ปลอดภัยหรือความเสียหาย
  3. บริษัทฯ จะไม่กระทำการใดๆ อันไม่เป็นธรรมต่อผู้ร้องเรียน ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง เป็นต้น
 8. การควบคุมภายในและการตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
  1. ให้หัวหน้างาน หรือผู้บังคับบัญชาตามสายงาน มีหน้าที่ดูแล ตรวจสอบ และกำกับติดตามการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น อย่างสม่ำเสมอ
  2. ให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งมีความเป็นอิสระทำหน้าที่ประเมินระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง และกระบวนการกำกับดูแลกิจการของกิจกรรมหรือระบบงานต่างๆ ของบริษัทฯ ว่ามีความเพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ รวมทั้งมีการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นข้อบังคับตามกฎหมายหรือของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
  3. มีการตรวจสอบงบการเงินและผลการดำเนินงานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตฯ เป็นประจำทุกไตรมาสและทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลและรายงานทางการเงินหรือบัญชีเป็นไปอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันเวลาและสอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมาย
 9. การทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
  ให้มีการทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบัติการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นประจำทุกปีโดยทุกหน่วยงานตามโครงสร้างองค์กรมีหน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกันในการทบทวนให้เป็นไปอย่างเพียงพอและเหมาะสม