Eng | ไทย
menu
ข้อมูลราคาหลักทรัพย์


ประกาศจ่ายปันผล
บริษัท ส.ขอนแก่น ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
รับอีเมล์ข่าวสารทางการลงทุน

คณะกรรมการบริษัท

ชื่อตำแหน่ง
นายสมชาย สกุลสุรรัตน์ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
นายเจริญ รุจิราโสภณกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
นายวรพล โลพันธ์ศรีกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล
นายประสาร มฤคพิทักษ์กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล
นายชูศักดิ์ วิจักขณากรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล
นายเจริญพันธ์ พันธุมงคลกรรมการอิสระ
นางสาวปัญจมา วิภามาสกรรมการ
นางศิริลักษณ์ ชัยวัฒนประภากรรมการ
นางนิรมล รุจิราโสภณกรรมการบริหาร
นายจรัสภล รุจิราโสภณกรรมการบริหาร
นายจรัญพจน์ รุจิราโสภณกรรมการบริหาร
นายธนกฤต รุจิราโสภณกรรมการบริหาร