Eng | ไทย
menu
ข้อมูลราคาหลักทรัพย์


นโยบายและการจ่ายเงินปันผล
บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
อีเมล์รับข่าวสาร

คณะกรรมการบริษัท

ชื่อตำแหน่ง
นายสมชาย สกุลสุรรัตน์ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
นายเจริญ รุจิราโสภณกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
นายวรพล โลพันธ์ศรีประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และ กรรมการอิสระ
นายประสาร มฤคพิทักษ์กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และ กรรมการอิสระ
นายชูศักดิ์ วิจักขณากรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และ กรรมการอิสระ
นายเจริญพันธ์ พันธุมงคลกรรมการอิสระ
นางสาวปัญจมา วิภามาสกรรมการอิสระ
นางนิรมล รุจิราโสภณกรรมการบริหาร
นายจรัสภล รุจิราโสภณกรรมการบริหาร
นายจรัญพจน์ รุจิราโสภณกรรมการบริหาร
นายธนกฤต รุจิราโสภณกรรมการบริหาร
นางศิริลักษณ์ ชัยวัฒนประภากรรมการบริหาร