Eng | ไทย
menu

Anti-Corruption Policy

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทฯ ไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และได้กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นให้เป็นไปตามนโยบายนี้ โดยให้มีการสื่อสารให้ครอบคลุมถึงทุกหน่วยงานและทุกธุรกิจในบริษัทฯ รวมทั้งบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจ เช่น คู่ค้า ลูกค้า บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่บริษัทฯ มีอำนาจควบคุม หุ้นส่วนทางธุรกิจ บุคคลที่เป็นตัวกลางหรือตัวแทนของบริษัท เป็นต้น และบริษัทฯ จะสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้งทบทวนแนวทางปฏิบัติและข้อกำหนดให้สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์หรือความเสี่ยงของธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปหรือข้อกำหนดตามกฎหมายอย่างสม่ำเสมอ

การคอร์รัปชั่น (Corruption)

หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด ๆ โดยการเสนอให้ สัญญาว่าจะให้ มอบให้ ให้คำมั่น เรียกร้อง หรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน บริการหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ หรือเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัว และพวกพ้อง เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น หรือธรรมเนียมปฏิบัติทางการค้าให้กระทำได้

การช่วยเหลือทางการเมือง

หมายถึง การช่วยเหลือด้านการเงินหรือช่วยเหลือในรูปแบบอื่นเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง การช่วยเหลือด้านการเงิน เช่น การให้กู้เงิน การบริจาคเงิน การช่วยเหลือในรูปแบบอื่น เช่น การให้สิ่งของหรือบริการ การโฆษณาส่งเสริมสนับสนุนพรรคการเมือง การซื้อบัตรเข้าชมงานที่จัดเพื่อระดมทุนหรือบริจาคให้พรรคการเมือง การให้พนักงานลาหยุด หรือเป็นตัวแทนบริษัทเพื่อร่วมดำเนินการเกี่ยวกับการรณรงค์ทางการเมือง

ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือธรรมเนียมปฏิบัติทางการค้า

หมายถึง เทศกาลหรือวันสำคัญของแต่ละท้องถิ่นซึ่งอาจมีการให้ของขวัญ และให้หมายความรวมถึงโอกาสในการแสดงความยินดี การแสดงความขอบคุณ การต้อนรับ การแสดงความเสียใจ หรือการให้ความช่วยเหลือตามมารยาทที่ถือปฏิบัติกันในสังคม

 1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นและปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร
 2. คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบการกำกับดูแลกิจการ ระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นมีความเพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานสากล
 3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในกิจกรรมต่าง ๆ ของธุรกิจ และกำกับดูแลเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งติดตามประเมินผล
 4. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะผู้บริหาร มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดให้มีระบบและให้การส่งเสริมสนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติ รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่าง ๆให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย
 5. งานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ กฎหมาย และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล
 6. พนักงานทุกระดับ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

แนวทางปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

 1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ (รวมถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่บริษัทฯ มีอำนาจควบคุม หุ้นส่วนทางธุรกิจ และบุคคลที่เป็นตัวกลางหรือตัวแทนของบริษัท) ดำเนินการหรือยอมรับหรือให้การสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม
 2. จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในกิจกรรมต่างๆ ของธุรกิจโดยระบุงานที่มีความเสี่ยงสูงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และการกำกับดูแลเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการติดตามประเมินผล โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจ ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับต้องมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปฏิบัติ ควบคุมติดตาม และรายงานผล เพื่อพัฒนามาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นให้บรรลุตามนโยบายที่กำหนด
 3. จัดให้มีแนวทางปฏิบัติหรือมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นลายลักษณ์อักษร ให้สอดคล้องกับผลการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในกิจกรรมต่างๆ ของธุรกิจ และเป็นไปตามกฎหมายของประเทศไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
 4. ให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมในกิจกรรมที่อาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดทุจริตคอร์รัปชั่น โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับต้องยึดถือปฏิบัติด้วยความระมัดระวังในเรื่องดังต่อไป
  • การช่วยเหลือทางการเมือง ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่มีเจตนาเพื่อโน้มน้าวให้เกิดการดำเนินการที่ไม่เหมาะสมหรือมีเจตนาเพื่อการทุจริตคอร์รัปชั่น และให้เป็นไปตามอำนาจดำเนินการของบริษัทฯ
  • การบริจาคเพื่อการกุศล มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และกิจกรรมการศึกษา ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการทุจริตคอร์รัปชั่น และเป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายของบริษัทฯ
  • การให้เงินสนับสนุน วัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจ ตราสินค้า หรือชื่อเสียงบริษัทฯ ต้องมีสอดคล้องกับแผนงาน นโยบาย และวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีการกำหนดระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่ชัด ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย มั่นใจว่าไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน และเป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายของบริษัทฯ
  • กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่ขอ ไม่เรียกร้อง และให้สิ่งของ หรือผลประโยชน์อื่นใด แก่ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เว้นแต่เป็นการให้หรือได้รับตามขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้า โดยไม่ควรมีมูลค่าสูงเกินกว่าที่บริษัทฯกำหนด และให้เป็นไปตามระเบียบการให้หรือรับของขวัญ และการเลี้ยงรับรอง
  • ห้ามให้หรือรับสินบนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยตรงหรือโดยผ่านบุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่บริษัทฯ มีอำนาจในการควบคุม หุ้นส่วนทางธุรกิจ และบุคคลที่อาจถือได้ว่าเป็นตัวกลาง หรือตัวแทนของบริษัทฯนอกจากนี้ การติดต่องานกับภาครัฐต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ และถูกต้องตามกฎหมาย
  • การจัดซื้อจัดจ้าง ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ ถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบของภาครัฐ และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทฯ
  • ค่าตอบแทนอันเนื่องจากการส่งเสริมการขายหรือส่วนลดทางการค้าทั้งในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินมีค่าใดๆ ควรเป็นไปตามหลักปฏิบัติทางธุรกิจปกติทั่วไป โดยไม่มีวัตถุประสงค์ที่ไม่เหมาะสม และจะต้องไม่ใช่การติดสินบนเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อตกลงในการทำธุรกิจร่วมกัน รวมทั้งไม่เป็นการรับเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลใด เว้นแต่กรณีที่เป็นการให้และรับบริษัทต่อบริษัทโดยไม่ขัดต่อนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นซึ่งต้องมีหลักฐานหรือเอกสารการรับที่ชัดเจนเพื่อสามารถตรวจสอบได้
 5. จัดให้มีการสื่อสารอบรมให้ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างต่อเนื่องแก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่บริษัทฯ มีอำนาจในการควบคุม ตัวแทนหรือตัวกลางทางธุรกิจของบริษัทฯ และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจในทุกด้าน เพื่อส่งเสริมให้บริษัทฯ มีวัฒนธรรมองค์กรที่ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น มีความซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบโดยมีการชี้แจงถึงรายละเอียดวิธีปฏิบัติและบทลงโทษกรณีไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
 6. จัดให้มีกระบวนการบริหารงานบุคคล ซึ่งรวมถึงการคัดเลือก การปฐมนิเทศ การอบรม การประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทน และการกำหนดบทลงโทษที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
 7. บริษัทฯ มีนโยบายปกป้องบุคคลทุกระดับในองค์กรที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยจะไม่ลงโทษหรือให้ผลทางลบใด ๆ แม้ว่าการกระทำดังกล่าวจะทำให้บริษัทฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
 8. จัดให้มีช่องทางการสื่อสารที่ปลอดภัยหลายช่องทาง ให้พนักงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงเพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสการกระทำผิด หรือร้องเรียนได้อย่างมั่นใจโดยปราศจากความเสี่ยงต่อผู้แจ้ง รวมทั้งจัดให้มีกระบวนการตรวจสอบและดำเนินการอย่างเหมาะสม
 9. บริษัทฯ จัดให้มีขั้นตอนในการเก็บรักษาเอกสารให้พร้อมต่อการตรวจสอบ รวมทั้งมีการบันทึกรายการทางการเงินโดยมีหลักฐานอย่างเพียงพอ และไม่มีรายการใดที่ไม่ได้รับการบันทึก หรือไม่สามารถอธิบายได้ หรือเป็นรายการเท็จ มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปร่งใสและถูกต้องตามควร รวมถึงมีขั้นตอนการตรวจสอบกระบวนการควบคุมภายในเพื่อให้ความเชื่อมั่นต่อประสิทธิผลของกระบวนการจัดทำบัญชีและการเก็บรักษาข้อมูล
 10. ผู้ที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชั่นถือเป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณบริษัทฯ จะได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ และอาจได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
 11. บริษัทฯ ได้มอบอำนาจและความรับผิดชอบให้แก่ฝ่ายบริหารในการกำหนดแนวทางปฏิบัติ และกำกับติดตาม ตรวจสอบให้มีการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและจัดโครงสร้างองค์กรและทรัพยากรให้สอดคล้องเหมาะสมต่อการดำเนินการตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
 12. บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเปิดเผยและแลกเปลี่ยนนโยบายภายใน ประสบการณ์ แนวปฏิบัติที่ดี และแนวทางความสำเร็จในการสนับสนุนให้เกิดการทำธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ถูกต้องและโปร่งใสในประเทศไทย รวมถึง มีนโยบายที่จะร่วมมือกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่น ๆ โดยการสร้างแนวร่วมปฏิบัติ และการเข้าร่วมในกิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น