Eng | ไทย
menu
ข้อมูลราคาหลักทรัพย์


ประกาศจ่ายปันผล
บริษัท ส.ขอนแก่น ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
รับอีเมล์ข่าวสารทางการลงทุน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

งบดุล ณ วันที่
31-ธ.ค.-59 31-ธ.ค.-58 31-ธ.ค.-57
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 79.31 3.5 66.76 3.6 26.95 1.7
ลูกหนี้การค้าสุทธิ 397.20 17.3 392.76 21.0 364.39 22.7
สินค้าคงเหลือ 201.46 8.8 191.32 10.2 188.95 11.7
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 4.43 0.2 5.48 0.3 5.94 0.4
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 682.40 29.8 656.32 35.0 586.23 36.4
สินทรัพย์ชีวภาพส่วนที่ไม่หมุนเวียน 17.02 0.7 21.79 1.2 14.76 0.9
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 928.15 40.5 825.43 44.1 641.67 39.9
ที่ดินรอการพัฒนาสุทธิ 628.10 27.4 328.28 17.5 331.84 20.6
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 35.70 1.6 41.44 2.2 34.06 2.1
สินทรัพย์รวม 2,291.37 100.0 1,873.26 100.0 1,608.56 100.0
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น 550.52 34.0 550.89 29.4 427.92 26.6
เจ้าหนี้การค้า 277.64 12.1 255.48 13.6 248.34 15.4
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 89.06 3.9 54.99 2.9 31.71 2.0
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 34.75 1.5 36.14 1.9 27.77 1.7
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 951.99 41.5 897.50 47.8 735.74 45.7
หนี้สินระยะยาว 453.49 19.8 216.37 11.5 170.85 10.6
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 63.16 2.8 59.49 3.2 37.30 2.3
หนี้สินรวม 1,468.64 64.1 1,173.36 62.5 943.89 58.7
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 822.14 35.9 698.84 37.2 663.21 41.2
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย 0.59 0.0 1.07 0.1 1.46 0.1
ส่วนของผู้ถือหุ้น 822.73 35.9 699.90 37.3 664.67 41.3
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,291.37 100.0 1,873.26 100.0 1,608.56 100.0
งบดุล ณ วันที่
31-ธ.ค.-59 31-ธ.ค.-58 31-ธ.ค.-57
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 79.31 3.5 66.76 3.6 26.95 1.7
ลูกหนี้การค้าสุทธิ 397.20 17.3 392.76 21.0 364.39 22.7
สินค้าคงเหลือ 201.46 8.8 191.32 10.2 188.95 11.7
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 4.43 0.2 5.48 0.3 5.94 0.4
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 682.40 29.8 656.32 35.0 586.23 36.4
สินทรัพย์ชีวภาพส่วนที่ไม่หมุนเวียน 17.02 0.7 21.79 1.2 14.76 0.9
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 928.15 40.5 825.43 44.1 641.67 39.9
ที่ดินรอการพัฒนาสุทธิ 628.10 27.4 328.28 17.5 331.84 20.6
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 35.70 1.6 41.44 2.2 34.06 2.1
สินทรัพย์รวม 2,291.37 100.0 1,873.26 100.0 1,608.56 100.0
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น 550.52 34.0 550.89 29.4 427.92 26.6
เจ้าหนี้การค้า 277.64 12.1 255.48 13.6 248.34 15.4
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 89.06 3.9 54.99 2.9 31.71 2.0
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 34.75 1.5 36.14 1.9 27.77 1.7
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 951.99 41.5 897.50 47.8 735.74 45.7
หนี้สินระยะยาว 453.49 19.8 216.37 11.5 170.85 10.6
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 63.16 2.8 59.49 3.2 37.30 2.3
หนี้สินรวม 1,468.64 64.1 1,173.36 62.5 943.89 58.7
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 822.14 35.9 698.84 37.2 663.21 41.2
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย 0.59 0.0 1.07 0.1 1.46 0.1
ส่วนของผู้ถือหุ้น 822.73 35.9 699.90 37.3 664.67 41.3
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,291.37 100.0 1,873.26 100.0 1,608.56 100.0
งบกำไรขาดทุน ประจำปี
2559 2558 2557
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %
รายได้จากการขาย 2,639.62 97.8 2,378.56 99.3 2,217.48 99.3
รายได้จากการให้เช่าและบริการ 14.60 0.5
รายได้อื่น 45.95 1.7 15.75 0.7 15.47 0.7
รวมรายได้ 2,700.16 100.0 2,394.31 100.0 2,232.95 100.0
ต้นทุนขาย 1,816.11 67.3 1,614.54 67.4 1,520.01 68.1
ต้นทุนการให้เช่าและบริการ 8.44 0.3
ค่าใช้จ่ายในการขาย 378.44 14.0 298.48 12.5 279.37 12.5
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 323.28 12.0 305.19 12.7 278.65 12.5
กำไรจากการดำเนินงาน 173.89 6.4 176.09 7.4 154.92 6.9
ต้นทุนทางการเงิน 37.10 1.4 23.75 1.0 16.29 0.7
ภาษีเงินได้ 27.95 1.0 30.10 1.3 27.21 1.2
กำไรหลังภาษีเงินได้ 108.84 4.0 122.25 5.1 111.42 5.0
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย (0.33) (0.0) (1.24) (0.1) 0.28 0.0
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 109.17 4.0 123.49 5.2 111.14 5.0