Eng | ไทย
menu
ข้อมูลราคาหลักทรัพย์


ประกาศจ่ายปันผล
บริษัท ส.ขอนแก่น ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
รับอีเมล์ข่าวสารทางการลงทุน

SORKON สร้างความมั่นใจให้ผู้ถือหุ้น
28 เมษายน 2017

นายสมชาย สกุลสุรรัตน์ (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ นายเจริญ รุจิราโสภณ (ที่ 5 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหาร บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SORKON เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ โดยที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 2.75 บาท ซึ่งกำหนดจ่ายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 นี้ พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นถึงทิศทางการดำเนินงานในปีนี้ ที่บริษัทฯ มีแผนจะผลักดันยอดขายให้เติบโตตามเป้าที่ได้วางไว้