Eng | ไทย
menu
ข้อมูลราคาหลักทรัพย์


ประกาศจ่ายปันผล
บริษัท ส.ขอนแก่น ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
รับอีเมล์ข่าวสารทางการลงทุน

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24 ประจำปี 2561 การจ่ายเงินปันผล แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ แก้ไขข้อบังคับ

26 เมษายน 2018

แจ้งสิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม AGM 24 และเสนอชื่อบุคคลล่วงหน้าเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

29 กันยายน 2017

แต่งตั้งกรรมการอิสระเพิ่มเติมอีก 1 ตำแหน่ง

20 กรกฎาคม 2017

ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560

11 พฤษภาคม 2017

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)

11 พฤษภาคม 2017

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 (สอบทานแล้ว)

11 พฤษภาคม 2017

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 การจ่ายเงินปันผล

27 เมษายน 2017

ตลาดหลักทรัพย์ฯแจ้งเปลี่ยนแปลงวันขึ้นเครื่องหมายแสดงว่าราคาซื้อขายหลักทรัพย์

24 เมษายน 2017

แจ้งการเผยแพร่แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี 2559 ฉบับปรับปรุงฯ

19 เมษายน 2017

ขอแก้ไขข้อมูลในรายงานประจำปี 2559

19 เมษายน 2017

แจ้งการเผยแพร่เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

30 มีนาคม 2017

งบการเงินรายปี 2559 (ตรวจสอบแล้ว)

23 กุมภาพันธ์ 2017