Eng | ไทย
menu
ข้อมูลราคาหลักทรัพย์


นโยบายและการจ่ายเงินปันผล
บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
อีเมล์รับข่าวสาร

การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24/2561 PDF (2.13 MB)
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 (ฉบับลงวันที่ 3 เมษายน 2561)  PDF (2.6 4 MB)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 : สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23  PDF (5.78 MB)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 : รายงานประจำปี 2560  PDF (47.1 MB)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 : การจัดสรรผลกำไร และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560  PDF (555 KB)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 : การเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต่ำแหน่งตามวาระ และกำหนดอำนาจกรรมการ  PDF (537 KB)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 : ข้อมูลประกอบการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2561  PDF (1.14 MB)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 : การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561  PDF (807 KB)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 : การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จากเดิม 20 ข้อเพิ่มอีก 9 ข้อรวมเป็น 29 ข้อ  PDF (1.59 MB)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 : การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบรอษัทฯ ข้อ 3 ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงวัถุประสงค์ของบริษัทฯ  PDF (1.06 MB)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 : การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 3 การประชุมผู้ถือหุ้นข้อ 16  PDF (1.11 KB)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 : หนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดไว้ 3 แบบ  PDF (1.50 KB)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 : หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมฯ การมอบฉันทะและการออกเสียงลงคะแนน  PDF (359 KB)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 12 : นิยามของกรรมการอิสระ  PDF (359 KB)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 13 : ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น  PDF (359 KB)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 14 : แผนที่ตั้งโรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์  PDF (359 KB)

การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23/2560  PDF (4.53 MB)
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23 (ฉบับลงวันที่ 29 มีนาคม 2560)  PDF (2.64 MB)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 : สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22  PDF (5.78 MB)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 : รายงานประจำปี 2559  PDF (47.1 MB)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 : ข้อมูลการจัดสรรผลกำไร และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559  PDF (555 KB)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 : ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และกำหนดอำนาจกรรมการ  PDF (537 KB)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 : ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการฯ ประจำปี 2560  PDF (1.14 MB)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 : ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอ และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2560  PDF (807 KB)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 : หนังสือมอบฉันทะจำนวน 2 แบบ (แบบ ก. และแบบ ข.) ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์กำหนด  PDF (1.59 MB)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 : หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมฯ การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน  PDF (1.06 MB)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 : นิยามกรรมการอิสระ และประวัติโดยย่อของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น  PDF (1.11 KB)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 : ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น  PDF (1.50 KB)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 : แผนที่ตั้งโรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์  PDF (359 KB)
แจ้งสิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23 (ประจำปี พ.ศ. 2560) และเสนอชื่อบุคคลล่วงหน้าเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ  PDF (4.53 MB)
 หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ  PDF (4.53 MB)
แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอบุคคลเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23 (ประจำปี พ.ศ. 2560)  PDF (4.53 MB)
แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23 (ประจำปี พ.ศ. 2560)  PDF (4.53 MB)

การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22/2559 PDF (1 MB)
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22/2559 (ฉบับลงวันที่ 4 เมษายน 2559) PDF (1.85 MB)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 : รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21 PDF (5.29 MB)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 : รายงานประจำปี 2558 PDF (4.40 MB)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 : การจัดสรรผลกำไร และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2558 PDF (629 KB)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 : การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ PDF (602 KB)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 : การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน PDF (29.6 KB)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 : การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 8,085,000 หุ้น PDF (42.4 KB)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 : การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกรรมการเพิ่มเติม และกำหนดอำนาจกรรมการ PDF (2.87 MB)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 : การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ประจำปี 2559 PDF (1.13 MB)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 : การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 PDF (58.7 KB)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 : แผนที่ตั้งโรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์ PDF (321 KB)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 : หนังสือมอบฉันทะจำนวน 2 แบบ (แบบ ก. และแบบ ข.) ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์กำหนด และประวัติโดยย่อของกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น) PDF (245 KB)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 12 : หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมฯ การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน PDF (1.33 MB)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 13 : ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น PDF (1.64 MB)

การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21/2558 PDF (4.27 MB)
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21/2558 PDF (1.25 MB)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 : สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 PDF (2.87 MB)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 : รายงานประจำปี 2557 PDF (4.54 MB)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 : ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดสรรผลกำไร และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2557 PDF (544 KB)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 : ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ เลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติม และกำหนดอำนาจกรรมการ PDF (1.46MB)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 : ข้อมูลเกี่ยวกับการพิจารณาค่าตอบแทน และค่าเบี้ยประชุมกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ประจำปี 2558 PDF (787 KB)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 : ข้อมูลเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 PDF (557 KB)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 : แผนที่ตั้งโรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ PDF (266 KB)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 : หนังสือมอบฉันทะจำนวน 2 แบบ (แบบ ก. และแบบ ข.) ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์กำหนด และประวัติโดยย่อของกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น) PDF (2.04 MB)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 : ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น PDF (1.33 MB)

การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20/2557 PDF (1.14 MB)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 : สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือห้น ครั้งที่ 19 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 PDF (3.32 MB)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 : รายงานประจำปี 2556 PDF (2.24 MB)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 : ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดสรรผลกำไร และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2556 PDF (347 KB)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 : ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและเลือกตั้งกรรมการ และกรรมการอิสระเพิ่มเติม และกำหนดอำนาจกรรมการ PDF (1.49 MB)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 : ข้อมูลเกี่ยวกับการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประจำปี 2557 PDF (531 KB)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 : ข้อมูลเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 PDF (556 KB)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 : แผนที่ตั้งโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ PDF (357 KB)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 : หนังสือมอบฉันทะจำนวน 2 แบบ (แบบ ก. และแบบ ข.) ตามที่กรมพัณนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์กำหนด และประวัติโดยย่อของกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น) PDF (2.08 MB)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 : ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น PDF (1.37 MB)

การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19/2556 PDF (1.12 MB)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 : สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2555 PDF (2.86 MB)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 : รายงานประจำปี 2555 PDF (3.18 MB)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 : ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดสรรผลกำไร และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2555 PDF (372 KB)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 : ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและกำหนดอำนาจกรรมการ PDF (1.80 MB)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 : ข้อมูลเกี่ยวกับการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประจำปี 2556 PDF (556 KB)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 : ข้อมูลเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 PDF (446 KB)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 : ข้อมูลเกี่ยวกับการออก และเสนอขายหุ้นภายในวงเงินไม่เกิน 500.- ล้านบาท PDF (473 KB)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 : แผนที่ตั้งโรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ PDF (391 KB)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 : หนังสือมอบฉันทะจำนวน 2 แบบ (แบบ ก. และแบบ ข.) ตามที่กรมพัณนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์กำหนด และประวัติโดยย่อของกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น) PDF (2.07 MB)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 : ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น PDF (1.35 MB)

การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18/2555 PDF (1.18 MB)

การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17/2554 PDF (1.40 MB)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 : รายงานการประชุมผู้ถือห้น ครั้งที่ 16/2553 PDF (2.70 MB)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 : ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดสรรผลกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2553 PDF (260 KB)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 : ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการ และกำหนดอำนาจกรรมการในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17/2554
PDF (200 KB)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 : ข้อมูลเกี่ยวกับการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประจำปี 2554 PDF (63 KB)
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17/2554 PDF (592 KB)

การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16/2553 PDF (2.70 MB)
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16/2553 PDF (1.32 MB)