Eng | ไทย
menu
ข้อมูลราคาหลักทรัพย์


นโยบายและการจ่ายเงินปันผล
บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
อีเมล์รับข่าวสาร

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ก. ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560

ข. กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560