Eng | ไทย
menu
ข้อมูลราคาหลักทรัพย์


นโยบายและการจ่ายเงินปันผล
บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
อีเมล์รับข่าวสาร

นักลงทุนสัมพันธ์

การประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท คือการเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารแปรรูปที่ทำจากเนื้อสุกร อาหารทะเลแปรรูป อาหารขบเคี้ยวที่ทำจากเนื้อสุกร อาหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน การทำฟาร์มและจัดจำหน่ายสุกรพันธุ์และสุกรขุน และการทำร้านอาหารประเภท quick-service restaurants โดยผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทจะเป็นการวางจำหน่ายภายในประเทศเป็นส่วนใหญ่ โดยส่งออกเป็นบางส่วนเพื่อสนองความต้องการผลิตภัณฑ์อาหารไทยแบบสำเร็จรูปที่มีสูงขึ้นในต่างประเทศ

การประชุมผู้ถือหุ้น

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25/2562 พร้อมเอกสารประกอบ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24/2561

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24/2561

การซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

หนังสือแจ้งการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว

แจ้งสิทธิการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนของบริษัท

นโยบายและการจ่ายเงินปันผล
บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
อีเมล์รับข่าวสาร